PRIVACY STATEMENT

Leeswijzer

Dit privacy statement bestaat uit twee delen, een eerste gedeelte dat alleen toeziet op freelancers en potentieel tijdelijke werknemers (paragraaf 1) en een tweede gedeelte dat alleen toeziet op werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

 

  1. Gegevens die RawWorks verwerkt van freelancers en potentieel (tijdelijke) werknemers

Voor de uitvoering van haar missie – het aanbieden van consultancy, data management oplossingen/producten en de dienstverlening hier rondom heen – verwerkt RawWorks persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan RawWorks beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel (en grondslag) waarvoor u deze aan RawWorks heeft verstrekt, te weten:

 

  1. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;

  1. om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;

  1. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en indien dit aan de orde is, gezien de vorm van dienstverlening van RawWorks, u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;

  1. om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;

  1. om onze reïntegratieverplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;

  1. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens RawWorks aanbiedingen te kunnen doen;

  1. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles oen het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;

  1. om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

RawWorks verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning.

Indien aan de orde gezien de vorm van dienstverlening van RawWorks, kan zij uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan RawWorks uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

RawWorks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 

  1. Gegevens die RawWorks verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven

Persoonsgegevens die RawWorks van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 

  1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;

  1. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;

  1. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;

  1. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;

  1. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

RawWorks verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

RawWorks kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. RawWorks kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan RawWorks uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

RawWorks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

RawWorks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RawWorks) tussen zit.

Beveiliging

RawWorks spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van RawWorks, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. RawWorks kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website(s). Hoe wij hier mee omgaan staat beschreven in ons Cookie beleid. https://www.rawworks.nl/home/cookiebeleid-eu/

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van RawWorks voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 10.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van RawWorks zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment privacy@rawworks.nl dan wel per brief (RawWorks, t.a.v. Administratie, Odijk 2, 3984 PA Odijk) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop RawWorks uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken privacy@rawworks.nl dan wel per brief (RawWorks, t.a.v. Administratie, Odijk 2, 3984 PA. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

RawWorks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacy Statement

RawWorks kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de RawWorks internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.

Door het invullen van uw gegevens, of uploaden van uw CV op onze website gaat uw akkoord met ons Privacy Statement.

Datum laatste aanpassing

Het privacy statement van RawWorks is aangepast op 1 maart 2024.

RawWorks geeft je meer tijd voor jouw purpose door jou sneller en slimmer te laten werken met de eindeloze mogelijkheden die het convergeren van technologieën biedt.

 • De Vork 2 / 3984 PA / Odijk

Algemeen

Play Video
Play Video
Play Video

Pop up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.